Kształcenie formalne ustawiczne- long life learning- definicje, szkolenia

kształcenie formalne ustawiczne long life learning

Kształcenie formalne ustawiczne - long life learning - definicje

Kształcenie ustawiczne czy też kształcenie przez całe życie to „proces ciągłego doskonalenia zasobu wykształcenia i kwalifikacji oraz ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności, który jest znamieniem współczesnej cywilizacji” (Symela, 1997). Koncepcja ta mieści w sobie zarówno kształcenie w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej (w ramach kursów, szkoleń, seminariów i konferencji), a także incydentalnej (nieformalnej), tj. w procesie zdobywania informacji na podstawie codziennych doświadczeń poprzez kontakt z ludźmi, pracę zawodową, przeglądanie materiałów drukowanych, internetu itp.

Zobacz aktualny - promocyjny cennik szkoleń elearning w formule on-line.

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie Kształcenia formalnego ustawicznego - long life learning  - definiują: 

  • KSZTAŁCENIE FORMALNE (formal learning) – kształcenie w systemie instytucjonalnym, którego wyróżnikiem jest nie tyle miejsce (np. szkoła lub instytucja szkoląca), co program umożliwiający zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji;
  • KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE (informal learning) – kształcenie zamierzone (samodzielne uczenie się) i niezamierzone (występujące bezwiednie w sytuacjach życia codziennego, także w pracy poza organizowanymi tam szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi);
  • KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE (nonformal learning) – kształcenie instytucjonalne i sformalizowane realizowane poza programami umożliwiającymi zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji (typowym przykładem są szkolenia oparte na doświadczeniu firm, korporacji, organizacji społecznych).
  • KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH - formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
  • KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH SZKOLNYCH - formy uzyskiwania i uzupełniania formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe w szkołach dla dorosłych, przez którą na podstawie ustawy o systemie oświaty rozumie się szkołę, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

KSZTAŁCENIE FORMALNE, NIEFORMALNE, INCYDENTALNE - definicje: MENiS "Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010"


Kształcenie formalne to system oparty na stałych pod względem czasu i treści formach nauki (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i włączający - obok kursów wykształcenia ogólnego - wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego (W. Okoń Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992 r.). 


Kształcenie nieformalne to świadoma i zorganizowana działalność kształcąco-wychowująca, prowadzona poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia (W. Okoń Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992 r.). 


Kształcenie incydentalne to trwający przez całe życie niezorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka wiadomości, sprawności, przekonań i postaw, na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia (W. Okoń Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992 r.) .


 

zobacz podobne artykuły do: Kształcenie formalne ustawiczne - long life learning - definicje

ZAPISY NA SZKOLENIA ON-LINE elearning: księgowość, rachunkowość

Aby skorzystać ze szkolenia elearning w formule on-line należy wybrać jedno z bezpłatnych szkoleń iiii ... wziąść się do roboty ;)!

Czytaj, analizuj, ucz się! Korzystaj z udostępnionych materiałów.

Szkoleń płatnych, na które trzeba się zapisać - portal poswojsku.info nie prowadzi :).

Kontakt w sprawie szkoleń tradycyjnych - takich w sali szkoleniowej: biuroobrazek małpki zamiast @poswojsku.eu

 

Złożenie zamówienia i dokonanie płatności za dany kurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu szkoleń elearning. Dokumenty potwierdzające nabycie naszego szkolenia (fakturę) oraz Certyfikat przesyłamy mailem, na co Zamawiający wyraża zgodę dokonując w.w. wpłaty. Dostęp do Kursu Uczestnik zamawiający kurs otrzyma w ciągu 7 od wpłynięcia na nasze konto w.w. kwoty, ale jeżeli sprawa jest pilna – możemy przyznać dostęp tego samego dnia, którego wpłynie do nas w.w. kwota za szkolenie.