Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona - darmo

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona bezpłatne szkolenie - darmo

 

Istnieje kilka metod dokumentowania operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach.

1. Karta podatkowa

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Bezpłatne szkolenie: Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona - darmowy kurs on-line

Wysokość podatku płacona przez podatnika jest uzależniona od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której działalność prowadzi oraz liczby zatrudnionych osób. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze i jest ograniczona do ściśle określonych rodzajów działalności.

Rachunkowość – bezpłatne szkolenie elearning z podstaw księgowości

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.).

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),

 

Bezpłatne szkolenie: Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona - darmowy kurs on-line

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy.

 Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zależności od wykonywanych zawodów lub świadczonych usług wynosi: 20%; 17 %; 8,5%; 5,5%; 3%.

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),

Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona bezpłatne szkolenie

3. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

 Obowiązek prowadzenia księgi zależy od formy opodatkowania przedsiębiorcy. Osoby opłacające podatek w formach zryczałtowanych tzn. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też karty podatkowej nie mają obowiązku prowadzenia księgi. Natomiast osoby opodatkowane na zasadach ogólnych według skali degresywnej 18 i 32% lub liniowej 19% są do tego obowiązane.

 Podatkowa księga przychodów i rozchodów umożliwia wybór między opodatkowaniem wg skali podatkowej i stawką liniową. Jest to dość skomplikowana forma rozliczeń, wymagająca orientacji w przepisach, zwłaszcza w kwestii kosztów.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są: (wzór księgi dla przedsiębiorcy,  wzór księgi dla rolnika  – zobacz w Ćwiczeniach); 

 • osoby fizyczne,

 • spółki cywilne osób fizycznych,

 • spółki jawne osób fizycznych,

 • spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.

 
Ponadto rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków  rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników, według wzoru ustalonego w załączniku do rozporządzenia.
 
Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również/ może dotyczyć (szczegóły w wersji Premium):

 • osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia

 • osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

 • duchownych 

 

Podmioty obowiązane do prowadzenia księgi, zwane dalej "podatnikami", prowadzą:

1) ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym; (aktywny wzór -  dodatkowo płatny – 12,30 zł)
2) ewidencjęwyposażenia; (wzory i omówienia dokumentacji na przykładach – zobacz w Ćwiczeniach)
3)indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, zwane dalej "kartami przychodów". – dotyczy podatników zatrudniających pracowników na podstawie stosunku pracy  (wzorów dokumentacji – zobacz w Ćwiczeniach)
4) spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów  na koniec i początek każdego roku podatkowego, w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają możliwość wyboru pomiędzy KPiR a pełną księgowością do momentu osiągnięcia kwoty przychodów netto 1 200 000 euro według średniego kursu NBP z 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy, której przekroczenie zmusza do zaprowadzenia pełnej księgowości - przedsiębiorcy nie mają już takiego wyboru i przechodzą na pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości - najbardziej rozbudowanej i skomplikowanej formy zapisu zdarzeń gospodarczych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988)

Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona bezpłatne szkolenie

4. Pełna księgowość

Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości.
Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości objęci są m.in. mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nieposiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.).
Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.
 
Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę.
Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy (czyli przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli jest uprawniony do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; osobie uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.) lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278).

Podstawa prawna: USTAWA o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) z późn. zmianami tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1223) z późn. zmianami

Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona - podsumowanie:

propozycja dla Ciebie:

Dziękujemy za korzystanie z naszych szkoleń w wersji Standard. Prosimy o rozważenie skorzystania ze szkoleń w wersji Premium - wersja tegoroczna - aktualna: https://www.poswojsku.info/E-learning-nowoczesne-szkolenia-wirtualne-elearning.html

masz pytanie w sprawie szkoleń Premium? - przyślij je do nas: szkolenia@poswojsku.info

Rachunkowość – bezpłatne szkolenie elearning z podstaw księgowości

mail: szkoleniamail: marketing poswojsku.infoposwojsku.info

 

Zobacz w menu podobne bezpłatne szkolenia do: Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona bezpłatne szkolenie

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym