Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Rachunkowość pojęcie rachunkowość księgowość i ich zakres - szkolenie za darmo

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Rachunkowość kurs - pojęcie rachunkowość księgowość i ich zakres - bezpłatne szkolenie

 

 

Rachunkowość kurs - pojęcie rachunkowość księgowość i ich zakres - bezpłatne szkolenie

 

Rachunkowość wprowadzenie bezpłatne szkolenie z podstaw księgowości

 

MODUŁ I – RACHUNKOWOŚĆ - WPROWADZENIE

 

Rachunkowość - pojęcie i zakres
RACHUNKOWOŚĆ to system ciągłego ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w czasie, w pieniądzu i bilansujących się ogólnych oraz szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej. Rachunkowość to pewien określony system, to całościowy i zwarty zbiór metod, zasad i reguł postępowania umożliwiających osiągnięcie celu, dla którego jest prowadzona.

Funkcją rachunkowości jest dostarczanie informacji finansowych w jednostkach gospodarczych. Informacje te służą do podejmowania decyzji ekonomicznych, dokonywaniu racjonalnych wyborów.

 

Struktura rachunkowości:

 

Funkcje rachunkowości, jej zadania i odbiorców dzieli się na:
· Finansowa – informacje nt. działalności jednostki gospodarczej w okresach przeszłych dla potrzeb przede wszystkim odbiorców zewnętrznych tj. urząd skarbowy, banki, przedsiębiorstwa.
- Księgowość
- Sprawozdawczość finansowa
- Analiza sprawozdań

Księgowość - jest to system zapisu zdarzeń gospodarczych oparty o określonej metodzie,czyli każde zdarzenie gospodarcze powinno być udokumentowane i zapisane na kontach.
Sprawozdawczość finansowa polega na sporządzaniu i udostępnianiu informacji na potrzeby zewnętrzne jednostki w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.
Analiza sprawozdań - to ich czytanie wraz z wyciąganiem wniosków z nich wypływających.

· Zarządcza – informacje do celów zarządzania, daje podstawy do podejmowania decyzji ekonomicznych w zakresie przyszłej działalności jednostki.

 

ZAKRES RACHUNKOWOŚCI

Rachunkowość jednostki obejmuje:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; (aktywny przykładowy wzór można nabyć za dodatkową opłatą – 24,46 zł )
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; (przykłady dowodów – zobacz w Ćwiczeniach)
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; (wzór inwentaryzacji i omówienie – zobacz w Ćwiczeniach)
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; (omówienie w MODULE III)
5) sporządzanie sprawozdań finansowych; (omówienie w MODULE III) , (aktywny wzór bilansu i RZS dodatkowo płatny: 12,23 zł)
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

 

Podstawy rachunkowości gratis - bezpłatne szkolenie on-lineMI szkolenie on-line: Podstawy rachunkowości - link do planu szkolenia elearning ..

 

Ustawa o rachunkowości

Akt prawny USTAWA o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) z późn. zmianami tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1223) z późn. zmianami2012-01-01 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1378 Art. 4; 2011-10-24 Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175 Art. 154; 2011-06-02 Dz.U. 2011 Nr 102 poz. 585 Art. 1; 2011-01-01 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1241 Art. 21; 2010-04-10 Dz.U. 2010 Nr 47 poz. 278 Art. 27; 2009-10-21 Dz.U. 2009 Nr 165 poz. 1316 Art. 4

Ustawa o rachunkowości określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) państwowych funduszy celowych;

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

 

Zasady rachunkowości – jest to zbiór określonych obowiązujących reguł, procedur, norm, które znajdują zastosowanie w praktyce w celu dostarczania informacji pełnych, rzetelnych, jasnych i użytecznych o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa oraz jego działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych.

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

 

Zobacz w bocznym menu podobne artyuły do: Rachunkowość kurs - pojęcie rachunkowość księgowość i ich zakres - bezpłatne szkolenie

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym