Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Rachunkowość wprowadzenie pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Rachunkowość wprowadzenie pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona

Menu szkolenia znajduje się w bocznym panelu

Rachunkowość wprowadzenie

 

RACHUNKOWOŚĆ - POJĘCIE I ZAKRES

RACHUNKOWOŚĆ to system ciągłego ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w czasie, w pieniądzu i bilansujących się ogólnych oraz szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej.

Rachunkowość to pewien określony system, to całościowy i zwarty zbiór metod, zasad i reguł postępowania umożliwiających osiągnięcie celu, dla którego jest prowadzona.

Funkcją rachunkowości jest dostarczanie informacji finansowych w jednostkach gospodarczych. Informacje te służą do podejmowania decyzji ekonomicznych, dokonywaniu racjonalnych wyborów.

Struktura rachunkowości:

Funkcje rachunkowości, jej zadania i odbiorców dzieli się na:

  • Finansowa – informacje nt. działalności jednostki gospodarczej w okresach przeszłych dla potrzeb przede wszystkim odbiorców zewnętrznych tj. urząd skarbowy, banki, przedsiębiorstwa: Księgowość, Sprawozdawczość finansowa, Analiza sprawozdań
  • • Zarządcza – informacje do celów zarządzania, daje podstawy do podejmowania decyzji ekonomicznych w zakresie przyszłej działalności jednostki.

Rachunkowość finansowa

Księgowość

jest to system zapisu zdarzeń gospodarczych oparty o określonej metodzie, czyli każde zdarzenie gospodarcze powinno być udokumentowane i zapisane na kontach.

Sprawozdawczość finansowa

polega na sporządzaniu i udostępnianiu informacji na potrzeby zewnętrzne jednostki w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.

Analiza sprawozdań

to ich czytanie wraz z wyciąganiem wniosków z nich wypływających.

ZAKRES RACHUNKOWOŚCI

Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

ustanawia podstawowe i szczegółowe zasady prowadzenia pełnej rachunkowości.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości – jest to zbiór określonych obowiązujących reguł, procedur, norm, które znajdują zastosowanie w praktyce w celu dostarczania informacji pełnych, rzetelnych, jasnych i użytecznych o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa oraz jego działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych.

ciąg dalszy w kolejnej części szkolenia ..

Rachunkowość wprowadzenie

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Rachunkowość wprowadzenie pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona.

 

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym