Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

CSS

LESS and CSS - what is the difference

flag language

LESS and CSS - what is the difference

Why is it better to use LESS than CSS?

Niezdefiniowany

Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML CSS PHP SQL SEO CMS

flag language

 

Internet, nowoczesne technologie internetowe, aplikacje internetowe i wiele, wiele innych mniej lub bardziej skomplikowanych nazw. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia kilku najważniejszych i najbardziej popularnych pojęć związanych z technologiami internetowymi.

 

Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML, CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

 

HTML - co to jest?

HyperText Markup Language – język oparty na znacznikach (tagach HTML) przeznaczony do tworzenia stron internetowych. Z jego pomocą możemy panować nad układem i strukturą strony WWW „układając” elementy strony. Coraz częściej używany również do tworzenia szablonów wiadomości e-mail.

 

CSS - co to jest?

Kaskadowe arkusze stylów (CSS;  Cascading Style Sheets) – język służący do opisu wyglądu naszej strony. Dzięki CSS możemy zmieniać sposób wyświetlania składających się na nią elementów: czcionek, odnośników, marginesów, pozycja danego elementu względem okna przeglądarki lub innych elementów.

 

PHP - co to jest?

Obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany  do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. Skrypty PHP mogą być użyte do wyświetlania kodu HTML, ale mogą być również w nim zagnieżdżone – otrzymamy wówczas tzw. dynamiczną stronę WWW. Użycie PHP znacznie przyśpiesza pracę nawet nad prostymi stronami oraz otwiera drogę do zaawansowanych rozwiązań.

Polski

Explanation of terms - what is it: HTML, CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

flag language

 

Internet, modern internet technologies, internet applications and many, many more more or less complicated names. Below you will find explanations of some of the most important and popular concepts related to internet technologies.

 

Explanation of terms - what is it: HTML,   CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

 

HTML - what is it?

HyperText Markup Language - a tag-based language (HTML tags) designed for creating websites. With its help, we can control the layout and structure of the website by "arranging" page elements. Increasingly used also for creating e-mail templates.

 

CSS - what is it?

  Cascading Style Sheets (CSS; Cascading Style Sheets) - a language used to describe the appearance of our site. Thanks to CSS, we can change the display of its components: fonts, references, margins, the position of a given element relative to the browser window or other elements.

 

PHP - what is it?

An object-oriented scripting programming language designed   to generate websites in real time. PHP scripts can be used to display HTML code, but they can also be nested in it - we will get the so-called dynamic website. Using PHP significantly speeds up work even on simple pages and opens the way to advanced solutions.

Niezdefiniowany

Budowa układu strony responsywnej siatka media responsywne css3

flag language

Budowa układu strony responsywnej siatka media responsywne css3

Filozofia budowy strony internetowej w technologii HTML5 + CSS - polega na zbudowaniu struktury strony w dokumencie html, a następnie na sformatowaniu sposobu wyświetlania poszczególnych elementów w pliku stylów CSS, pamiętając o trzech wyżej wymienionych zasadach:

Polski

Responsive website layout structure, responsive media css3 grid

flag language

Responsive website layout structure, responsive media css3 grid

Niezdefiniowany

CSS3 html5 selectors and css basic selectors

flag language

CSS3 html5 selectors and css basic selectors

 

Niezdefiniowany

LESS czy CSS jaka jest różnica dlaczego lepiej używać LESS niż CSS?

flag language

LESS a CSS - jaka jest różnica

Dlaczego lepiej używać LESS niż CSS?

Polski

Selektory CSS3 html5 i css podstawowe selektory

flag language

Selektory CSS3 html5 i css podstawowe selektory

 

Selektory CSS3 - Czcionka:

1. Wielkość - selektor { font-size: rozmiar }

2. Rodzaj - selektor { font-family: rodzaj, rodzaj1, rodzaj2,... }

3. Styl - selektor { font-style: styl }

 

Polski

HTML CSS validators how to check the quality of the website's implementation the correct code

flag language

HTML CSS validators how to check the quality of the website's implementation the correct code

Niezdefiniowany

Walidatory kodu HTML CSS jak sprawdzić jakość wykonania strony internetowej poprawny kod

flag language

Walidatory kodu HTML CSS jak sprawdzić jakość wykonania strony internetowej poprawny kod

Jakość strony internetowej składa się z co najmniej trzech elementów:

Polski
Subskrybuj RSS - CSS
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym